Για τη γενιά μου,
το μέλλον έχει ήδη αρχίσει. 

Το δικό μας μέλλον είναι εδώ. Είναι η σειρά μας να δημιουργήσουμε.

Ευχαριστώ!